Ako vyplniť prihlášku na vysokú školu

Pomaly konči obdobie podávania prihlášok na väčšinu vysokých škôl. Ak ešte stále neviete ako na to, poradíme Vám.

1.Ako prvé, v úvodnej žltej hlavičke prihlášky, preškrtnite nehodiace sa. Ak sa teda hlásite na bakalársky odbor, preškrtnite vetu " alebo spojené-prvý a druhý stupeň v jednom celku". To sa totiž týka magisterského alebo doktorského štúdia.

Evidenčné číslo v pravom hornom rohu nevypĺňame, to si vyplní škola sama.

POZOR! Všetky nasledujúce údaje vypĺňame veľkým paličkovým písmom.

2.Ďalej vyplníme akademický rok, v ktorom bude Váš 1. ročník na VŠ započatý. Momentálne ide o rok 2011/2012. Pokračujeme vo vypĺňaní osobných údajov ako štátne občianstvo. Ak máte slovenské, píše sa SR. Ak máte jednociferný mesiac narodenia, píšeme najprv nulu. (napr. maj=05). V pravej časti tabuľky nezabudnite krížikom zaznačiť pohlavie a stav napr. slobodný. Je dobé vyplniť aj e-mail a tel. číslo, aby Vás mohla univerzita kontaktovať.

3.Pokračujeme vo vypĺňaní našej adresy trvalého pobytu. Ak sa nemáte žiaden prechodný pobyt, nasledujúcu tabuľku s názvom korešpondenčná adresa nevypĺňname.

4.Vypíšeme presný a úplný názov vysokej školy a študijného programu-odboru. Forma štúdia môže byť denná alebo externá. Metódu štúdia doplňte slovom prezenčná alebo dištančná, alebo kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia.

Zvyčajne ide o denné prezenčné štúdium.

Súčasťou tejto tabuľky je aj drobný oznam na konci ohľadom cudzieho jazyka. V prípade, že je súčasťou prijímacieho konania aj prijímacia skúška z cudzieho jazyka, tak do položky Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka napíše slovom napr. anglický alebo nemecký, alebo iný jazyk z ponúkaných možností príslušnej fakulty.

5.Nasledujú údaje o strednej škole. Názov školy môžete opísať z vysvedčenia. Kód školy a kód študijného programu si musíte zistiť u výchovného poradcu na Vašej škole. Pozor na to, že napríklad gymnázium 4-ročné ma iný kód ako 8-ročné alebo informatická trieda takže ho neodpisujte od hocijakého maturanta Vašej školy. Prípadne ešte kód študijného programu býva zvyčajne napísaný na papieri, na ktorom ste obdržali rozhodnutie o prijatí na SŠ. Študijný odbor je napríklad: gymnázium všeobecné 4-ročné. Táto informácia je dosť individuálna.

6.Vyplníme predmety podľa SŠ. Zvyčajne to chce nejaké konkrétne pradie týchto predmetov, to si už musíte zistiť sami aké poradie SŠ má. Ak má Vaše gymnázium 4. ročník alternatívnu formu štúdia tzn. predmety si volíte, aj tie tam uvediete. Ročníky, kam známky nevypisujete vyškrtnete. Taktiež vyškrtnite políčko ak ste v danom ročníku predmet nemali. Vypočítate priemery známok na 2 desatinné čísla.

Potvrdenie o správnosti údajov Vám podpíše vých. poradca SŠ. Ak VŠ vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, musíte zájsť za lekárom.

Nezabudnite na ďalšej strane svoj podpis, dátum a nalepiť kópiu alebo originál ústrižku šeku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.